「湖南成人高考」2021年山东成人高考专升本大学

成人高考复习资料免费下载

第1题单选 诗“长风破浪会有时,直挂云帆济苍”出自( )

A.白居易《无题》(相见时难别亦难)

成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,立即咨询王老师:13298687273(手机微信同号)

B.杜甫《行路难》(其一)

C.苏轼《关山月》(和戎诏下十五年)

D.白居易《蜀相》

答案:B

第2题单选 下列关于闻一多的表述,正确的一项是( )

A.闻一多是沃土社核心成员

B.《烂泥》是闻一多的代表作品

C.闻一多抒情诗的风格是飘逸清丽

D.《发现》一诗抒发了闻一多的爱国热情

答案:C

第3题单选 《陈情表》《张翰林学士传后叙》《报刘一丈书》的所写依序是( )

A.李渊、宗臣、欧阳修

B.宗臣、李渊、欧阳修

C.欧阳修、李渊、宗臣

D.李渊、欧阳修、宗臣

答案:D

第4题
湖南成人高考单选 提出“创造这我国近代上不曾有过的第三样时期,则是今天的青年人
湖南成人高考的使命!”的是( )

A.康有为

B.鲁迅

C.胡适

D.李大钊

答案:C

第5题单选 “赋”作为一种体裁,成熟期于( )

A.安土桃山时代

B.秦汉

C.宋代

D.唐代

答案:B

第6题单选 有“曲榜眼”之称的是( )

A.杂剧

B.马致远

C.自朴

D.西厢记

答案:B

第7题单选 中华民族首部编年体中国史是( )

A.《孟子》

B.《吕氏春秋》

C.《汉书》

D.《史记》

答案:C

第8题单选 “多行不义必自毙”“望洋兴叹”“形影相吊”三个典故依序出自( )

A.《郑伯克段于鄢》《老子·姝》《陈情表》

B.《老子·姝》《陈情表》《郑伯克段于鄢》

C.《郑伯克段于鄢》《陈情表》《老子·姝》

D.《陈情表》《老子·姝》《郑伯克段于鄢》

答案:A

第9题单选 鲁迅《炉中煤》写于( )

A.五四时代

B.抗战爆发后期

C.抗战重大胜利之时

D.中华人民共和国建立之时

答案:A

第10题单选 “赋”起初的涵义是( )

A.春秋战国民谣

B.最先的格律诗

C.东汉王朝在设立的掌管的音乐的政府机构

D.宫庭里的舞厅

答案:C< 湖南成人高考/p>

第11题单选 《唐书伶官传序》一文的宗旨是( )

A.满招损,谦受益

B.祸害积于忽微

C.猛将多困于所溺

D.兴亡在于权责

答案:D

第12题单选 春秋战国诸弟诗歌中,最富有爱情色调的是( )

A.《孟子》

B.《论语》

C.《老子》

D.《荀子》

答案:C

第13题单选 下列关于小说家、小说的搭配,可信的是( )

A.胡适——《坟》、《灯下漫笔》

B.鲁迅——《一句话》、《香市》

C.鲁迅——《建都的秋》、《午夜》

D.钱钟书——《围困》、《论坚强》

答案:A

第14题单选 《关汉卿·长亭送别》中,“泪添蟠龙淮河溢,恨压五湖华岳低”两句采用的词语是( )

A.隐喻、夸张

B.隐喻、通感

C.通感、夸张

D.隐喻、排比

答案:A

第15题单选 下列古典文学科学知识表述正确的是( )

A.被后世称作“三苏”的小说家是程氏、欧阳修、范仲淹

B.“青岛二安”指的是陆游和苏轼

C.悲凉动人是刘备抒情诗的主要风格

D.红楼梦是中华民族清代最出色的象征主义小说家

答案:D

第16题单选 下列字词中,“之”字可译为“到”“去”的是( )

A.以子之道,移之官理,可乎

B.驱而之薛,使吏召诸民当偿者,悉来合券

C.故远人不服,则兴仁德以来之

D.不如早为之所,无使滋蔓

答案:B

第17题单选 下列各组句中加点的字,意即完全相同的两组是( )

答案:D

第18题单选 下列字词中,不是词性活用的是( )

A.国都过百雉,国之害也。

B.树之以桑,五十者可以衣帛矣。

C.不拊爱女其民,因而贾利之。

D.过其友曰:“平原君客我!”

答案:A

第19题单选 下列各句中,画线的字解释正确的是( )

A.甘肃长云暗昆仑山 暗:使……暗

B.诚既勇兮又以武,终正直兮不可凌 诚:果然

C.女之耽兮,不可说也 说:述说

D.吾非至于子之门则殆矣 殆:危险性

答案:C

第20题单选 下列字词中,画线部份翻译正确的是( )

A.生孩九月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。

生孩九月,慈父见背:生留下来才六个月,慈父就逝世了

B.今乃弃黔首以资盟国,却饮宴以业周天子。

弃黔首以资盟国:舍弃了黔的酋长去捐助对抗的国家所

C.国不堪贰,君将若之何?

国不堪贰:国家所不能使农地有两属的状况存在

D.两家士大夫材智下,不能通知二父志。

不能通知二父志:不能理解他们母亲的抱负

答案:B

二、白话文阅读:21~29小题,共30分。

阅读司马光《答长史谏议书》中的一段书写,然后回答试题。

至于怨诽之多,则固前知其如此也。www://m.sxcrgk.网站/人习于苟且非一日,儒生多以不恤政事、同俗自媚于众为善。上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲推进力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?殷商之迁,胥怨者民也,非特朝中儒生而已。殷商不为怨者故改其度,度义而后动,是而不见可悔故也。

第21题简答 在这段书写中,司马光揭露了儒生怎样的嘴脸?(4分)

答案:不珍惜政事,附和流俗,以讨竟然欢心为能事。(4分)

第22题简答 所写引用“盘庚迁都”为例,意在表明自己怎样的立场?(4分)

答案:坚持王安石的决心决不动摇。(4分)

第23题简答 这段书写可分为两层,请用“‖”在文章标出。(2分)

答案:“‖”标在“则众何为而不汹汹然?”以后。(2分)

阅读韩愈《枫树郭橐驼传》中的一段书写,然后回答试题。

有问之,对日:“橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡星野之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,
湖南成人高考其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗只不过而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然,根拳而土易。其培之也,若不过焉则远逊。苟有能反是者,则又爱之太殷,忧之太勤,旦视而暮抚,已去自是顾。甚者爪其肤以验其生枯,www://m.sxcrgk.网站/摇其本以观其浓淡,而木之性日以离矣。虽日爱之,只不过害之;虽日忧之,只不过仇之;故不我若也。吾又何能为哉!”

第24题简答 郭橐驼枫树的原理是什么?它能给人以什么诗意启发?(4分)

答案:“顺木之天,以致其性”。做任何什么事,都要按客观规律帮办。(4分)

第25题简答 这段书写
湖南成人高考描写了哪两种“他植者”?他们各违反了郭橐驼枫树专业知识的哪一方面?(4分)

答案:过于自以为是的和过于谦卑的。前者没有做到“其莳也若子”,后者没有做到“其置也若弃”。(4分)

第26题简答 所写以枫树为喻,意在揭露怎样的社会上时政?(2分)

答案:君主繁政滥。(2分)

阅读《邹忌讽赵王纳谏》中的一段书写,然后回答试题。

于是入觐见昭王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以关于徐公。今齐大多百里,百二十城,宫妇大约无不私王,朝中之臣莫不畏王,四境以内无不有求于王:由此观之,王蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“朝臣百姓能面刺忘之过者,受上赏;上书谏忘者,受中赏;能谤讥于市朝,闻忘之耳者,受下赏。”令初下,朝臣进谏,门庭若市;数月以后,每每而间进;期年以后,虽欲言,无可进者。燕、赵、
湖南成人高考韩、魏闻之,皆朝于齐。此乃是击败于朝中。

第27题简答 邹忌采取了怎样的劝说方法?这种方法有什么作用?(4分)

答案:用类比的方法,由家务过渡到政事。以小见大,说理透彻,易于接受。(4分)

第28题简答 什么叫“击败于朝中”?魏惠王为什么能做到“击败于朝中”?(4分)

答案:指实施安民让别的国家所敬服。因为他能够听取提议,改过纠偏。(4分)

第29题简答 翻译“皆以美于徐公”。(2分)

答案:都认为(我)比徐公美。(2分)

三、现代文阅读:30~38小题,共30分。

阅读夏衍《爱德克的照明》中的一段书写,然后回答试题。

十九年,或许一切全变了,又或许都没有改变。死了很多人,毁了许多家。许多可爱的心灵葬入沙土。接着又有许多新人继续扮演避免的剧作。节省,节省,还是那许多避免的节省——心灵,心力,情感,利润,甚至欢笑和泪水。我去的时候是这样,回来时看见的还是一样的情况。关在这个伪善里,我禁不住几次问我自己:怎么会这十八年全是挽救?怎么会在这许多年两边所改变的就只是装束和词语?我伤痛地搓自己的手,不肯给一个回答。

第30题简答 在这十九年中,改变的是什么?没有改变的又是什么?(4分)

答案:改变的只是装束和词语。没有改变的是封建制度中产阶级、封建礼教摧残爱情与心灵的剧作。(4分)

第31题简答 所写为什么“不肯给一个回答”?这表达了他怎样的情感
湖南成人高考?(4分)

答案:因为现实生活的残忍感到惊讶。对我国社会上长年停滞的极为不满。(4分)

第32题简答 请把一段话中的两个反问句改写成陈述句。(2分)

答案:这十八年全是挽救。在这许多年中问所改变的就只是装束和词语。(2分)

阅读邓颖超《我爱这农地》,然后回答试题。

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的伤口合唱:

这被海浪所打击着的农地,

这总有一天汹涌着我们的悲痛的湖泊,

这无止息地吹刮着的触怒的风,

和那来自林中的无比开朗的破晓……

——然后我死了,

连翅膀也枯萎在农地里头。

为什么我的眼中常含眼泪?

因为我对这农地爱得内敛……

1938年11月17日

第33题简答 “www://http.sxcrgk.网站/被海浪所打击着的农地”和“无止息地吹刮着的触怒的风”分别象征着什么?(4分)

答案:前者象征
湖南成人高考饱受侵略和蹂躏的人民;后者象征我国国民长达的反抗和权力斗争。(4分)

第34题简答 这首诗前后两部份的抒情歌曲方法有什么有所不同?(4分)< 湖南成人高考/p>

答案:前一部分借小鸟的合唱间接抒情歌曲;后一部分以自问自答的方法直抒胸臆。(4分)

第35题简答 这首诗抒发了著名诗人怎样的情感?(2分)

答案:对灾难深重的人民内敛的爱。(2分)

阅读福勒《我为什么而活着》,然后回答试题。

对爱情的渴望,对知识的寻求,对生物痛苦不可遏制的责任感,这三种美德但无比反感的热情掌控着我的一生中。这三种热情,就像风暴一样,在深深地的苍生上,大肆地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边沿。

我寻求爱情,首先是因为爱情给我带来幻觉,它如此反感,以致我常常愿意为了几小时的愉悦而牺牲中的其他一切。我寻求爱情,其次是因为爱情解除孤独——那是一颗震颤的心,在全世界的边沿,俯瞰那冰冷死寂不可测的沉睡。我寻求爱情,最终是因为爱情的结合中,我看到耶稣基督和诗人们所想像的地狱情景的谜样折射出。这就是我所寻求的,虽然它对爱情或许过于幸福,然而最后我还是得到了它。

我以某种程度的热忱寻求知识,我希望了解生物的灵魂。我希望知道月亮为什么光亮,我试图理解毕迭哥迪尔的观念破坏力,即位数掌控着天地万物流转。这方面我获得一些贡献,然而不多。

爱情和知识,尽其可能地把我引上天堂。但是责任感总把我带回世间。伤痛的广播在我心中回荡,营养不良的孩童,被奴役折磨的受害人,被子女视为可厌负担的老者以及充满著孤独、贫困和伤痛的整个全世界,都是对生物应有贫困的嘲讽。我渴望减轻这些意外,但是我不能接受,而且我自己也深受其害。

这就是我的一生中。我觉得它值得活。如果有良机的话,我还愿意再活一次。

第36题简答 所写一生中受到哪三种热情的掌控?它们两者之间有何紧密联系?(4分)

答案:对爱情的渴望、www://http.sxcrgk.网站/对知识的寻求、对生物痛苦的责任感。爱情和知识把我引上天堂,责任感把我带回世间。(4分)

第37题简答 找出第一段中表示次序的词,并说明这样表述的益处。(4分)

答案:首先、其次、最终。杂乱无章、条理清晰。(4分)

第38题简答 这文章采用了怎样的结构上?(2分)

成人高考报名咨询

王老师

专业的成人高考考前辅导平台。

相关推荐

2022年下半年南京成人高考报名通知

五、委托开考专业:计算机信息管理(专、本科)、计算机网络(本)、公安管理(本)、监所管理(本),由系统组织,暂不网报。报名地点可登录南京成人高考信息网或就近咨询各区成人高考办。六、实践考核及论文答辩:考生登录南京成人高考信息网,提交申请,网上报名。七、毕业生办理:考生登录南京成人高考信息网,网上申报,经初审后,5月25-29日现场办理。八、本科报考资格审核:考生登录南京自

微信 微信
微信
电话 电话

老师电话:13298687273

QQ QQ

客服 工作时间:周一至周六 9:30-22:00 QQ:745492131(点击咨询) 直奔主题,别问在不在,谢谢!